وصیت نامه رسمی

وصیت‌نامه رسمی،در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت تشریفات قانون ثبت، تنظیم می شود و به امضای وصیت‌کننده می رسد.و همچنین شاهدان و معرفان نیز باید امضا نمایند.
مزایایی که وصیت نانه رسمی نسبت به وصیت نامه خودنوشت دارد.
۱- از نظر اعتبار است چون همانند سند رسمی است.
۲-اسناد رسمی را می توان بدون مراجعه به دادگستری و دادگاه اجرا کرد.
۳-در وصیت‌نامه رسمی ما اصل بر صحّت محتویات و امضاهای سند می گذاریم و اگر کسی ادعای جعل کند باید خودش آن را اثبات کند.
پس در وصیت‌نامه رسمی ورثه نمی‌توانند درباره امضای وصیت‌نامه تردید کنند. و ادعای جعل فقط از طرف ورثه پذیرفته است.
همه افراد، حتی کسانی که قادر به نوشتن نیستند هم می‌توانند از این طریق خواسته‌های خود را وصیت کنند.
اعتبار وصیت‌‎نامه رسمی دائمی و مثل وصیت‌نامه خودنوشت، پس از سه ماه از آگهی انحصار وراثت بی‌اعتبار نمی‌شود.
همچنین از آنجا که وصیت‌نامه رسمی در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، امکان مفقود شدن آن نیست.