وصیت نامه در سه قالب موجود است

وصیت نامه در سه قالب موجود است :
در قالب اول که به صورت رسمی است سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.
قالب دوم وصیت نامه سری است که البته به صورت سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.
قالب سوم وصیت نامه خود نوشت است که در این قالب هم سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد.