نحله و اجرت المثل

، نحله در ازاء کارهای زوجه که در زندگی مشترک در منزل شوهر انجام داده است و این امور شرعا به عهده وی نبوده است .موارد نحله منصرف از موارد اجرت المثل است و این دو حق قابل جمع نمی باشند به عبارت دیگر به فردی که مستحق دریافت اجرت المثل است ، نحله تعلق نمی گیرد.در تعیین نحله ملاک تمکن مالی زوج است اما در اجرت المثل ذمه زوج تا زمان پرداخت مشغول است.
شرط پرداخت نحله عدم دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه است .و هر دو در صورتی که طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و و تقاضای صدور گواهی عدم سازش از سوی زوج به دلیل سوءاخلاق یا رفتار یا تخلف زن از وظایف همسری نباشد