سفته زندانی دارد یا ندارد؟

پاسخ:بعد از صدور حکم قطعی و صدور اجرائیه در صورتی که صادر کننده وجه مورد نظر را تادیه نکند و یا مالی معرفی ننماید حکم جلب ایشان صادر می شود.