بانوان با سابقه ۲۰سال بازنشست می شوند

🔵بانوان با سابقه ۲۰ سال بازنشست می شوند

🔰در برنامه ششم توسعه مصوب شد:

💠کلیه دستگاه ها و سازمانهای دولتی و نهادهای غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان دارای حداقل ۲۰ سال سابقه موافقت نمایند

💠این قانون شرط سنی ندارد

💠میزان محاسبه حقوق متناسب با سالهای کارکرد آنهاست