اگر چکی گم شود و وصول شود چه اقدامی بایدانجام داد؟

قطعا وصول کننده ی چک مشخصات خود را پشت نویسی کرده و هویت وصول کننده ی چک برای بانک احراز شده است.

میتوان با پیگیری از بانک مربوط ،وصول کننده چک را شناسایی و سپس اقدامات زیر را انجام دهید.

۱.مطالبه حقوقی وجه چک

۲.شکایت کیفری از وصول کننده به عنوان جرم سرقت جهت شناسایی شخصی که اولین بار چک را جهت وصول وارد سیستم بانکی نموده است