اگر مردی دو همسر داشته باشد و هر دو باهم درخواست مهریه بدهند چگونه قسط بندی می شود؟

میزان اقساط را دادگاه با توجه به شرایط مالی همسر تعیین خواهد کرد.