اگر زنی فوت نماید و مادر و فرزندان و همسر او در قید حیات باشند ارث متوفی چگونه تقسیم میشود ؟

پاسخ:یک ششم به مادر خواهد رسید و یک چهارم به شوهرش میرسد و مابقی میان فرزندان تقسیم خواهد شد.