آیا میتوان خسارت مازاد بر دیه را مطالبه کرد؟

بله.به موجب مستفاد از مواد ۱و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی وماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین ومقررات تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۵ وبا عنایت به قواعد لاضرر وتسبیب و رای اصراری در امر حقوقی شماره ۶-۱۳۷۵/۴/۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور ، مطالبه ضررو زیان مازاد بر دیه وارش از قبیل هزینه های درمانی امکان پذیر است .