آیا زوجه می تواند در دوران عقد شکایت ترک انفاق مطرح کند؟

از زمان انعقاد عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین مستقر و متعهد به انجام تعهدات خود هستند و تعلق می گیرد .اگر  شکایت کیفری مطرح نمایید به حبس محکوم می شو